ទំនាក់ទំនង

មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Tel/Fax: (855) 23 890 180; www.rac.gov.kh; E-mail: info@rac.gov.kh; P.O.Box 531 Phnom Penh, Cambodia.