ថ្នាក់ដឹកនាំ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ

ប្រធានឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តេជោសែនឫស្សីត្រឹប

ប្រធានវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ

អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ

ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម